Over ons

Wij zijn een kleine gemeente, die zich iedere dag weer blij verwondert, dat ze is vrijgekocht door het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus. Dat mogen we zeker weten en er vast op vertrouwen. Want Hij heeft het ons zelf gezegd. En Hij laat het ons iedere week opnieuw verkondigen door zijn evangelie.

Dat evangelie, het onfeilbare Woord van God, zoals het staat opgeschreven in de Bijbel, is van het begin tot het eind onze grondslag. Daaraan willen we niet toe- of afdoen. Omdat wij geloven dat dit evangelie door de drie formulieren van eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels) wordt nagesproken, aanvaarden wij ook deze belijdenisgeschriften als onze grondslag. Daarmee bedoelen we niet alleen een formele aanvaarding, maar we willen ze ook laten functioneren in prediking, catechese en in het leven van de gemeente.

We staan voor deze belijdenis, omdat het daarin gaat om Christus alleen. Onze schuld voor God wordt op zijn diepst gepeild, zodat de genade gaat schitteren als een kostbare parel. De blijdschap over de vergeving en de belofte van eeuwig leven vervult ons met het verlangen om heel ons leven in Zijn dienst te stellen. Christus leert ons werkelijke liefde, die bestaat in het doen van Zijn geboden. Zo is Christus onze vluchtheuvel of vliedberg en roepen we ook anderen op om naar Hem toe te vluchten.

De inhoud van dit evangelie is ons meer waard dan een grote gemeente met veel leden. We hebben geleerd, dat niet de vrome mens in het middelpunt moet staan. Daarom willen we ons door Jezus Christus, die de Goede Herder is, laten verzamelen als één kudde. Samen met iedereen die ook op de grondslag van de Schrift en de hierboven genoemde belijdenis willen leven.

Vanwege de kleine omvang is de Vliedberggemeente geen zelfstandige gemeente. We zijn aangesloten als wijk van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o.. De Gereformeerde Kerk Zwijndrecht is één van de gemeenten van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Het kerkverband is ingericht volgens de Dordtse Kerkorde. Voor een beknopte presentatie verwijzen wij u graag naar de website: www.gereformeerdekerkennederland.nl

U en jij zijn van harte welkom om de kerkdiensten bij te wonen!

Plaats van de samenkomsten:
Calvijn College
Klein Frankrijk 19, Goes

Aanvangstijden :
Iedere zondag om 9:30 uur en 16:30 uur.